Wartości

Zrównoważony rozwój stanowi rdzeń wszystkich naszych działań

Odkryj z nami sens wspólnoty i siłę jednostki w swojej społeczności lokalnej

Każda społeczność jest wspólnotą, którą łączą wspólne potrzeby i wyzwania. Dobre Wsparcie motywuje mieszkańców do działania, poprawia jakość życia, daje poczucie bezpieczeństwa, ułatwia bycie w kontakcie.

Odkrywamy siłę wspólnoty

Społeczność lokalna jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo. Celem Dobrego Wsparcia jest odbudowywanie relacji sąsiedzkich oraz wsparcie najdelikatniejszych mieszkańców danej społeczności. Pozwala odkryć siłę wspólnoty lokalnej oraz wykorzystać wszystkie jej miejscowe zasoby i wzmocnić kapitał społeczny.

Ekonomia skali dobra

Ze względu na przyświecające nam priorytety i wartości, które  wzmacniają dobro wspólne, Dobre Wsparcie jest i zawsze będzie dostępne dla każdego. Kluczowe rozwiązania Dobry Sąsiad i Dobry Sygnał (hiperłącza) udostępniamy wszystkim bezpłatnie, a kompleksowy system Dobra Opieka i Dobry Dom nie ma ograniczeń w ilości osób objętych wsparciem.

Działaj lokalnie ‒ dbaj o środowisko 

Organizując się lokalnie minimalizujemy nasz szkodliwy wpływ na środowisko. Dobre Wsparcie optymalizuje korzystanie z zasobów lokalnych (przyrodniczych, ludzkich, społecznych, ekonomicznych) danej społeczności, np.  robiąc zakupy od razu dla kilku osób lub ograniczając ilość kursów opiekunów dopełniających formalności w centrali.

Dajemy szansę na niezależność

Dobre Wsparcie motywuje do działania. Pozwala każdemu podjąć aktywność ekonomiczną, pomagając  innym. System skierowany jest na rozwój lokalnego rynku usług społecznych (na  poziomie gminy, miasta lub powiatu), inicjuje sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz wzmacnia miejscowe organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Łatwy dostęp dla wszystkich

Nie cofniemy postępu technologicznego. Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości wymaga od nas odpowiedniego przygotowania, by odkryć zalety, ale i być świadomym zagrożeń nowych technologii. Dobre Wsparcie łączy pokolenia. Zaprojektowane jest tak, by nasze rozwiązania były dostępne dla każdego. Demonstrujemy nowe metody komunikacjii poprawiające bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Otwartość na rozwój

Tworząc Dobre Wsparcie, oparliśmy nasze działanie na modelu organizacji stale się doszkalających i uczących. Tak powstał system otwarty na nowe wyzwania, technologie oraz indywidulane potrzeby odbiorców. Dobre Wsparcie możemy dopasować do oczekiwań każdego odbiorcy, szybko wprowadzając najnowsze rozwiązania techniczne.

Realizujemy cele globalnego rozwoju

www.un.org.pl

  • Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze zdrowia.

  • Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet

  • Rozwijać niezawodną, zrównoważoną i odporną infrastrukturę dobrej jakości, w tym infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi. Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie.

  • Do 2030 roku promować i wzmocnić inkluzję społeczną, gospodarczą i polityczną wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub status ekonomiczny bądź inny.

  • Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

  • Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzji, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju i dobra wspólnego       społeczności lokalnych od 2003 roku. Jako jedna z nielicznych organizacji pozarządowych ściśle współpracujemy ze środowiskiem naukowym. Nasza siedziba znajduje się na Politechnice Koszalińskiej. W naszych działaniach wykorzystujemy naukowy potencjał i doświadczenie. Łączymy doświadczenie, prototypowanie, praktyczne działanie - a wszystko oparte na metodologii design thinking i ekonomii cyrkulacyjnej.

Właśnie za takie podejście wielokrotnie doceniano nasze działania, m.in: nagrodą Zachodniopomorskie Magnolie EFS, czy tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka przyznanym przez Minister Rozwoju Regionalnego, Panią Elżbietę Bieńkowską. W 2019 zostaliśmy Laureatem RegioStars za projekt Dobre Wsparcie. Z branżą usług opiekuńczych zapoznawaliśmy się od początku, kiedy zaproszono nas do partnerskiego projektu Dobre Wsparcie, by wspólnie znaleźć odpowiedź na wyzwanie ogólnoświatowego kryzysu demograficznego. Byliśmy już znani z innowacyjnego podejścia w rozwiązywaniu problemów. Tak narodziło się Dobre Wsparcie.

Niskie koszty wdrażania systemu Dobre Wsparcie są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz wsparciu Budżetu Państwa ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Zysk ze sprzedaży abonamentu przeznaczany jest na działalność w obszarze pożytku publicznego, by wzmacniać potencjał i kapitał społeczności lokalnych.